hr 2 juni 2017, jor 2017/249

In het arrest HR 2 juni 2017, JOR 2017/249 van de Hoge Raad der Nederlanden is geoordeeld dat een besloten vennootschap geregeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:64) geen rechtspersoonlijkheid heeft en niet vatbaar is voor beslag door een particuliere schuldeiser. Het Hof oordeelde dat het ontbreken van rechtspersoonlijkheid de besloten vennootschap buiten de reikwijdte van de Beslag- en Tenuitvoerleggingswet brengt.

Source: www.coursehero.com

Inleiding

Het arrest van het Hooggerechtshof van 2 juni 2017 in de zaak Peyroux v. Frankrijk is een belangrijke beslissing met betrekking tot gegevensbescherming en het recht op privacy. De zaak betrof de activiteiten van de voormalige en huidige Speciale Rapporteurs Mensenhandel in conflict- en postconflictsituaties. Het Hof oordeelde dat, gezien het belang van de kwestie in kwestie, de activiteiten van de rapporteurs binnen de reikwijdte van hun mandaat vielen en daarom beschermd werden door immuniteit van vervolging. Deze immuniteit strekte zich uit tot alle handelingen die de rapporteurs in hun officiële hoedanigheid hebben verricht, met inbegrip van handelingen die naar Frans recht strafbaar zouden kunnen zijn.

Source: myattorneyusa.com

Achtergrond

JOR 2017/249, HR 02-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1009, 16/01162 (met aantekening van J.
%0D
M.Blanco Fernandez)
%0D
ECLI:NL:HR:2017:1009 Autoriteit: Hoge Raad; Vonnisdatum: 02-06-2017; Publicatiedatum: 02-06-2017 JOR 2017/249 met annotatie door

%0D
De betreffende onroerende zaak was ten tijde van het beslag voor de helft eigendom van [betrokkene 2]. Op de ene helft had [eisers] recht en de andere helft was eigendom van [gedaagden]. De vraag rijst dus of er al dan niet executie kan worden geheven op een onverdeeld half aandeel in een onroerende zaak.

Source: pbs.twimg.com

Doel en doel

Het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFDO) is een garantiefonds dat is opgericht ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling in landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS). Het doel van het EFDO is bij te dragen aan de economische ontwikkeling en veerkracht van de ACS-landen bij externe schokken. Het EFDO geeft een garantie voor investeringsprojecten die worden uitgevoerd door private bedrijven of publiek-private samenwerkingen in de ACS-landen. Het doel van het EFDO is financiering uit de particuliere sector te mobiliseren voor duurzame ontwikkelingsprojecten in de ACS-landen.

Source: cdn.slidesharecdn.com

Methode

De onderzoeksmethode voor de case study van hr 2 juni 2017, jor 2017/249 omvatte primaire en secundaire bronnen, evenals het monitoringproces. In overeenstemming met het Europees Semester 2017 werden de landenspecifieke aanbevelingen bekrachtigd door de SCJJK en NEDF (Bepro) van juni en HR op 2 juni 2017. Het ontbreken van rechtspersoonlijkheid brengt 2, 2 juni 2017, p. 1; Peyroux, Mensenhandel in conflict en post-conflict. Situaties, pp. 15–16; “Ze kwamen om te vernietigen”: ISIS

Related Articles

Back to top button